Agricultura
Numărul total al gospodăriilor din comună este de 460.
Parcul de maşini agricole şi mijloace hipo este prezentat în tabelul 22.

                                                                       Tabel nr. 22

Tractoare

45

Pluguri

45

Remorci

34

Căruţe

57

Combine

12

            În tabelul nr. 23 este redat bilantul teritorial al suprafeţelor cuprinse în teritoriul administrativ al comunei Vrani, inclusiv suprafaţa agricolă şi neagricolă.
Tabel nr.23


TERITORIUL ADMINISTRATIV

CATEGORII DE FOLOSINŢA

AGRICOL

NEAGRICOL

TOTAL

Păduri

Ape

Drumuri

Curţi- constr.

Neproductiv

EXTRAVILAN

3745,2

30,0

137,0

80,0

 

49,8

4042,0

INTRAVILAN

32,7

-

-

19,1

119,0

1,2

172,0

TOTAL

3777,9

30,0

137,0

99,1

119,0

51,0

4214,0

% DIN TOTAL

89,65

0,71

3,25

2,35

2,83

1,21

100 %

Evoluția suprafetelor agicole in perioada 2008-2010 este prezentată în tabelul nr. 24.                                                                                                                                   Tabel nr.24

 

2008

2009

2010

Suprafata totala - ha

4350

4350

4350

Suprafata agricola dupa modul de folosinta total - ha

4011

4011

4011

Suprafata arabila - total - ha-

3350

3350

3350

Suprafata cu livezi si pepiniere pomicole - total - ha

2

2

2

Suprafata pasunilor - total -ha

602

602

602

Suprafata fanetelor - total

57

57

57

Suprafata cu terenuri neagricole - total - ha

-

-

339

Suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera - total

-

-

77

Suprafata cu ape si balti -total - ha

-

-

46

Suprafata ocupata cu constructii - total - ha

-

-

101

Suprafata - cai de comunicatii si cai ferate - total - ha

-

-

87

Suprafata cu terenuri degradate si neproductive - total - ha

-

-

28

Suprafata totala – proprietate privata - ha

-

-

1972

Suprafata agricola - proprietate privata - ha

-

-

1923

Suprafata arabila -proprietate privata - ha

 

 

1873

Suprafata fanetelor - proprietate privata - ha

-

-

48

Suprafata cu livezi si pepiniere pomicole -
proprietate privata - ha

-

-

2

Suprafata cu terenuri neagricole - roprietate
privata - ha

-

-

49

Suprafata ocupata cu constructii - proprietate
privata - ha

-

-

49

 

      Terenurile agricole au pondere de 44,09% din suprafaţa totală, dar determinarea  profilului agricol al comunei este mult mai redusă. Din suprafaţa agricolă de 4350 ha, folosinţele agricole ocupate cu păşuni împreună cu fâneţele ocupă 76,74%, folosinţa arabilă ocupă 22,78%, iar folosinţele de livezi şi vii ocupă împreună 0,53%. Gestionarea terenurilor agricole sub formă asociativă este foarte redusă, doar cca. 100 de ha., trenurile agricole sunt oferite spre arendare la o societate cu profil agricol cu sediul social în comuna învecinată.
      Principalele culturi agricole cultivate în gospodăriile populaţiei ( date primite de la Direcţia Agricolă  pe anul 2006) sunt: cereale total: 441ha, porumb 300 ha, cartofi 30 ha, legume 25 ha.
      Gradul de utilizare a suprafeţei arabile care este de 1.292 ha este de numai 45%.
      Exploataţiile agricole cuprinse cu suprafeţele de sub 1 ha., reprezintă cca. 95%, iar cele cu suprafaţa cuprinsă între 1-7 ha. reprezintă numai cca. 5%
      Încărcătura de teren agricol pe un tractor este de 247 ha, iar de teren arabil este de 56 ha/tractor. Chiar în cazul lucrării terenului pe parcele mari încărcătura de teren pe un tractor este foarte deficitară, aceasta amplificându-se datorită faptului că aproape toată suprafaţa agricolă este fărămiţată, loturile pe care se lucrează fiind de cele mai multe ori cu mult sub un hectar. De asemenea datorită lucrării terenului pe suprafeţe mici şi fărâmiţate, productivitatea muncii pe un utilaj este mult diminuată.   
      Suprafeţe importante sunt lucrate şi cu atelaje agricole.
      Nu se practică utilizarea terenurilor care se pretează pentru culturi intensive, respectiv: legume, cartofi, rosii, ardei, varza etc.
      Sistemele de irigaţii sunt inexistente. Irigarea culturilor se realizează în sistem gospodăresc prin udare manuală şi pe suprafeţe foarte reduse, mai alese cele ocupate cu legume, situate în grădina gospodăriilor.
      Fertilizarea culturilor agricole cu îngrăşăminte organice este foarte redusă, la fel şi fertilizarea cu îngrăşăminte chimice.
      Nu există studii recente cu privire la calitatea solurilor şi asigurarea cu elemente nutritive a acestora, respectiv potenţialul productiv, pretabilitatea diferitelor culturi la condiţiile pedoclomatice ale zonei.
      Tratamentele fitosanitare se aplică manual, neorganizat numai pentru cultura cartofului, foarte redus la cultura legumelor şi deloc la pomii fructiferi şi la vie.
      Punctul fitosanitar cel mai apropiat se află la Oraviţa, la cca. 20 km.
      Efectivele animaliere din comuna Vrani sunt cuprinse în tabelul nr.25.

                                                                                                                                  Tabel nr.25


Nr.crt.

Localitate

Total Bovine

Total Ovine

Total
Caprine

Total
Porcine

Total
Păsări

Total
Cabaline

Total
Familii de albine

1

Vrani

125

1255

14

252

1245

36

235

2

Iertof

24

425

21

34

240

9

124

3

Ciortea

12

560

86

44

324

7

15

6

Total/comună

161

2240

121

330

1809

52

374

7

Total animalier

 

 

 

 

 

 

 

Potenţialul productiv al pajiştilor, este mult superior efectivelor de animale calculate la UVM ( unităţi vită mare). Procentul de valorificare zootehnică al potenţialului asigurat de pajişti este inferior.
În situaţia asigurării preluării avantajoase a produselor animaliere (este cazul şi pentru produsele vegetale) de la gospodăriile populaţiei, sectorul de ocupaţie agro-zootehnică ar putea deveni avantajos şi ar putea asigura venituri importante pentru locuitorii comunei, care se confruntă cu lipsa locurilor de muncă, venituri reduse  pe cap de locuitor, şi  poate asigura  venituri suplimentare pentru un număr  important de gospodării.
Asistenţa sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul cabinetelor veterinare de la Oravița.

Piaţa imobiliară
Preţul terenurilor în comună:

 • extravilan cca 1.000 euro/ha;

Preţul caselor este cuprins între 10.000 – 24.000 Euro;

Târguri şi pieţe locale:
În comună nu există piaţă agroalimentară si nici târguri sămptămânale, piata agroalimentara exista la Oravita si Gradinari, iar targuri saptamanal se organizeaza la Gradinari și Racajdia.

Potenţial de dezvoltare economică
Suprafeţele mari de teren agricol sunt proprice pentru dezvoltarea:

 • culturii cerealelor
 • legumicultura (terenurile din Valea Carasului au cel mai bun sol cernoziomul din banatul Montan si posibilitatea de irigare a culturilor)
 • cresterea animalelor
 • morarit
 • turism
 • servicii

Infrastructura de afaceri
Pe raza comunei nu există asociaţii ale I.M.M., cooperative de credit, bănci, nici reprezentanţi ai societăţilor de asigurări.

Oportunităţi de afaceri
Dintre oportunităţile de afaceri se pot aminti:

 • Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la nivel de judeţ;
 • Posibilităţi de dezvoltare a agriculturii, morarit, cresterea animalelor;
 • 2 pichete graniceresti, cu cladiri si teren, aparţinând primariei, cu acces facil la utilităţi ce pot fi concesionate sau vândute;
 • Potential de dezvoltare a zootehniei;
 • Doua cursuri de apa
 • Posibilitati de arendare a ternurilor agricole cu producetivitate mare
 • Posibilitate de construire a turbinelor eoliene
 • Vănătoarea şi pescuitul sportiv;
 • Potenţial de dezvoltare a industriei materialelor de constructii (balastiere) şi a industriei lemnului;
 • Forţa de muncă ieftină şi facil de calificat;
 • Zonă propice pentru infiinţarea unor centre/sanatorii de recuperare a persoanelor cu afecţiuni psihice;
 • Infrastructura de acces relativ buna;
 • Cablu TV, Internet;
 • Posibilităţi de accesare de fonduri comunitare si guvernamentale.